Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

W realu i wirtualu

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (World Telecommunication and Information Society Day) Stowarzyszenie Elektryków Polskich obchodzi corocznie 17 maja od 1969 r., a od 2000 r. organizuje Konferencję Okrągłego Stołu (KOS) pod ogólnym tytułem: Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego.

W ten sposób SEP obchodzi założenie17 maja 1865 r. Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union, ITU), kiedy w Paryżu podpisano pierwszą Międzynarodową Konwencję Telegraficzną. Wcześniej jego powstanie upamiętniał Światowy Dzień Telekomunikacji ustanowiony w 1973 r.przez Konferencję Pełnomocników ITU w Torremolinos (Hiszpania) – w 2006 r., podczas konferencji w Antalya(Turcja) pełnomocnicy ITU postanowili połączyć oba wydarzenia w Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Jego obchodom patronuje UNESCO oraz sekretarz generalny ITU, który podaje ustalane na dany rok hasło szczegółowe. W tym jest to: Technologie cyfrowe na rzecz osób starszych i zdrowego starzenia się, a jego uzasadnienie ITU prezentuje na swojej stronie.

Podstawowymi celami XXIII KOS, w której organizacji współpracowały Warsaw New Tech University Foundation oraz Instytut Systemów Łączności – Wydział Elektroniki WAT, są:

  • pogłębienie zainteresowania środowisk decydenckich i opiniotwórczych ważnymi zagadnieniami z obszaru problematyki społeczeństwa informacyjnego, mającymi duże znaczenie dla rozwoju Polski w obecnych i nadchodzących latach oraz zainicjowanie dyskusji w tym zakresie;
  • przedyskutowanie kluczowych dla Polski problemów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w aspekcie perspektywy osobowej;
  • szerokie udostępnienie materiałów i wyników KOS z wykorzystaniem dostępnych mediów, aby mogły one służyć wielu środowiskom, zainteresowanym tą tematyką;
  • zainicjowanie tematycznych programów telewizji internetowej SEP lub wspólnej z innymi podmiotami, inicjatywy medialnej dotyczącej specjalistycznej telewizji internetowej.

Przewodniczącym Komitetu Naukowo-Programowego jest prof. dr hab. Marek Niezgódka, wiceprzewodniczącym – dr inż. Andrzej M. Wilk, Sekcja Technik Informacyjnych SEP, sekretarzem – mgr inż. Wojciech Chmielowski, Sekcja Technik Informacyjnych SEP, a jednym z członków – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, z którym wywiad publikujemy na s. 6-7.

Konferencja odbyła się 17.maja br. w formule hybrydowej.

Po Sesji Ogólnej, w której mialy miejsce m.in.: wystąpienia prezesa SEP – dr. inż. Piotra Szymczaka, przedstawicieli Władz Państwowych RP i współorganizatorów konferencji oraz wprowadzeniach do niej: ogólnym (przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP dr inż. Andrzej M. Wilk) i naukowym (przewodniczący prof. dr hab. Marek Niezgódka) odbyły się sesje:

– Techniki cyfrowe na rzecz osób starszych i aktywnego starzenia się – debata techniczna pod przewodnictwem płk. dr. hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego, prof. WAT, a główne zagadnienia to: sztuczna inteligencja, bionika, telemedycyna i techniki edukacji zdalnej;

– Kluczowe wyzwania aplikacji techniki cyfrowej na rzecz osób starszych i aktywnego starzenia się (wykluczenie cyfrowe, wspomaganie opieki senioralnej, senior w dynamicznie zmieniającym się świecie cyfrowym,obszary niezbędnych działań, ludzki wymiar w warunkach rozwoju techniki cyfrowej itp.);

– Młodzi-seniorom/seniorzy-młodym – debata międzypokoleniowa pod przewodnictwem mgr. inż. Jarosława Krysiaka, Oddział Wrocławski SEP, z udziałem studentów reprezentujących wydziały informatyczne krajowych uczelni wyższych, seniorów reprezentujących środowiska senioralne oraz osób działających w obszarze polityki senioralnej.

boj.