Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Wymagania dyrektyw 2006/42/WE (maszynowa) i 2009/104/WE (narzędziowa)

Funkcjonowanie wszystkich branż przemysłowych jest nierozerwalnie związane z użytkowaniem maszyn, urządzeń i całych instalacji. Wiele zaawansowanych technologicznie obszarów wymaga nacisku na kwestie bezpieczeństwa, a w ich funkcjonowanie wpisane jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas użytkowania maszyn oraz innych urządzeń technicznych. Jednolity system technicznych przepisów unijnych, dyrektywy nowego podejścia, regulują i zapewniają spójne podejście do bezpieczeństwa urządzeń oraz ludzi je obsługujących. Warunkiem jest właściwe rozumienie i stosowanie przepisów. Łączą one wymagania dla wytwórców oraz dla osób eksploatujących urządzenia. Oprócz dyrektyw dotyczących urządzeń istnieją tzw. dyrektywy socjalne, obowiązujące niezależnie, ale jednocześnie z dyrektywami nowego podejścia.

WDROŻENIE DYREKTYWY WED DO PRAWA KRAJOWEGO

WED (Work Equipment Directive)

Pierwsze wydanie dyrektywy narzędziowej 89/655/EWG z 30.11.1989 r. [1] zostało zaimplementowane do krajowego systemu prawnego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596) [2]. Rozporządzenie zostało opublikowane 18 listopada 2002 r.

Przepisy, których celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowanych maszyn, w tym instalowanych w miejscu ich pracy, kierowane są do pracodawców.

W rozdziale 6 rozporządzenia określono warunki i termin, w jakim zadanie to powinno zostać przez pracodawców zrealizowane – patrz rozdział 6 „Przepisy przejściowe i końcowe”.

§34
Maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być, w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r., dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn, określonych w rozdziale 3.

W rozumieniu dyrektywy WED maszyny to „wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy”, a sama dyrektywa, czyli rozporządzenie ją wdrażające, obowiązuje pracodawców niezmiennie do dzisiaj. Opisane wymagania dotyczą znacznie szerszego obszaru niż tylko „narzędzie pracy”. Obejmują one wiele obszarów odpowiedzialności i obowiązkowych działań, jakie musi podjąć pracodawca dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Marcin Mitek

Dyrektor Oddziału

Urzędu Dozoru Technicznego

w Poznaniu

Robert Wersta

Kierownik Działu Oceny Zgodności

Urząd Dozoru Technicznego

Oddział we Wrocławiu

Ekspert niezależny urządzeń ciśnieniowych

Specjalista Urzędu Dozoru Technicznego w latach 1996–2020

UDT w Radomiu

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/zeszyt-7517-przeglad-techniczny-2024-6.html

Two specialist electrical substation engineers inspect modern high-voltage equipment. Energy. Industry