Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Złoty inżynier 2023: Adam Sowiński, Karolina Trzyniec, Tomasz Rogala

Adam Sowiński

Dr inż. Adam Sowiński jest absolwentem SGGW Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej kierunku Technika Rolnicza i Leśna w specjalności eksploatacja maszyn i marketing. Doktorat uzyskał w Lotniczej Akademii Wojskowej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, tytuł rozprawy doktorskiej: „Adaptacja układu hamulcowego samochodu dla kierowców z dysfunkcjami motorycznymi”. Od 1999 r. pracownik Instytutu Transportu Samochodowego, Zakładu Diagnostyki i Obsługi Pojazdów wyspecjalizowany w badaniach technicznych pojazdów, mechanice samochodowej i rzeczoznawstwie motoryzacyjnym. Specjalista tematyki motoryzacyjnej, przepisów dotyczących badań technicznych pojazdów, twórca lub współtwórca patentów i zgłoszeń patentowych. Ekspert zagadnień dotyczących urządzeń pomiarowych i wyposażenia pojazdów do użytku przez osoby niepełnosprawne. Kierownik i wykonawca wielu przedsięwzięć badawczych dotyczących projektowania osprzętu specjalistycznego do samochodów ułatwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością. Wykonawca certyfikacji urządzeń pomocniczych, przeznaczonych do kierowania pojazdami przez osoby niepełnosprawne. Wieloletni organizator i wykładowca szkoleń specjalistycznych dla diagnostów oraz pracowników starostw. Koordynator współpracy w zakresie merytorycznym z podmiotami gospodarczymi w kraju, prowadzącymi Stacje Kontroli Pojazdów (SKP). Inicjator i wykonawca lub współwykonawca przedsięwzięć naukowych w ramach współpracy Instytut – firmy specjalistyczne techniki pomiarowej, polegających na projektowaniu i wykonawstwie czujników, urządzeń i systemów kontrolnych dla szeroko rozumianej motoryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki pojazdu. Rzeczoznawca Stowarzyszenia „Ekspertmot” w zakresie techniki pojazdów samochodowych i kalkulacji warsztatowej. Członek Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego. Odznaczony w 2014 r. medalem „Zasłużony dla Instytutu Transportu Samochodowego”, natomiast w 2017 r. medalem „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej. mj

Karolina Trzyniec

Dr inż. Karolina Trzyniec jest absolwentką Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Od 2013 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jednocześnie jest kierownikiem akredytowanego Laboratorium Eksperymentalnych Technik Badawczych Surowców i Produktów Biologicznych.

W 2017 r. decyzją Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie Informatyki, w specjalizacji Sztuczna Inteligencja. Obroniła pracę doktorską pod tytułem: Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do oceny stopnia wyszkolenia operatora wybranych urządzeń stosowanych w rolnictwie precyzyjnym.

Jest autorką i współautorką 36 publikacji oraz ponad 30 rozdziałów w monografiach naukowych. Wyniki swoich badań prezentowała na ponad 40 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. W latach 2019 – 2021 pełniła rolę prezydenta Międzynarodowej Komisji ds. Naukowej Organizacji Pracy w Rolnictwie CIOSTA (Commission Internationale de l’Organisation Scientifique du Travail en Agriculture). Od 2021 r. pełni rolę przewodniczącej Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, Komisji Ergonomicznej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Zastosowania Elektromagnetyzmu oraz komitetu naukowego i organizacyjnego cyklicznych Sympozjów organizowanych pod auspicjami Polskiej Akademii Umiejętności.

Aktualnie zainteresowania naukowe dr inż. Karoliny Trzyniec dotyczą m.in. nowatorskich badań stopnia koncentracji uwagi pracowników, szacowanego na podstawie wybranych sygnałów elektroencefalograficznych, oraz efektów stymulacji surowców i produktów biologicznych polem elektrycznym.

mb

Tomasz Rogala

Mgr inż. Tomasz Rogala ukończył w 2015 r. Wojskową Akademię Techniczną na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w specjalności Teledetekcja.

Od 2016 r. związany jest on zawodowo z Wojskową Akademią Techniczną zarówno jako ceniony przez studentów dydaktyk, jak i czynny członek wielu projektów dla obronności RP. Wyniki prac zespołów, w których uczestniczył zostały docenione w takich konkursach jak „Lider innowacji w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności”, „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” czy „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”, a także były nagradzane przez Rektora WAT. W czasie pracy w WAT uczestniczył w wielu ćwiczeniach wojsk radiotechnicznych, dzięki czemu zdobył doświadczenie pozwalające mu na zaprojektowanie nowego Mobilnego Stanowiska Laboratoryjnego Walki Radioelektronicznej.

Zainteresowania zawodowe mgr. inż. T. Rogali związane są z zagadnieniami naukowymi i projektowymi z zakresu zdalnej detekcji obiektów i zjawisk, głównie przy pomocy fal elektromagnetycznych, przetwarzaniem sygnałów radiolokacyjnych, techniką mikrofalową, walką radioelektroniczną oraz wysokowydajnym programowaniem. Jest współautorem wielu krajowych i ogólnoświatowych publikacji naukowych. Prywatnie interesuje się medycyną oraz ratownictwem, co w połączeniu z technicznym wykształceniem zaowocowało nawiązaniem współpracy z firmą MediSensonic. W ramach tej współpracy, od 2021 r. mgr. inż. T. Rogala jako specjalistą z zakresu teledetekcji mikrofalowej, bierze czynny udział przy opracowywaniu innowacyjnych urządzeń do diagnostyki medycznej m.in. mających na celu opracowanie bezinwazyjnego ciągłego pomiaru ciśnienia krwi czy bezinwazyjnego monitorowania poziomu glikemii. Jest on także autorem wielu koncepcji i nowatorskich rozwiązań  będących podstawą dla nowopowstających projektów. Poza projektami z dziedziny medycyny jest też pomysłodawcą oraz głównym wykonawcą mikrofalowego urządzenia do pomiaru wilgotności przegród budowlanych.

jc