Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Złoty Inżynier 2024 (2)

Bogdan Bogdański

 Dr inż. Bogdan Bogdański był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Techniki Specjalnej Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, w którym pracował od 1973 r.Jest absolwentem Wydziału M-T Politechniki Warszawskiej. Ukończył też podyplomowe studia w specjalności Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy.

W 1992 r. był współzałożycielem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w latach 1993–1994 pełnił obowiązki Sekretarza Generalnego OSPSBHP.

W Zakładzie Techniki Specjalnej IMP, prowadził samodzielnie wiele prac z zakresu zastosowania materiałów wybuchowych w technice cywilnej. Od połowy lat 90. ub. w. współpracował z Zakładem Obróbki Cieplnej w zakresie obróbki cieplno-chemicznej oraz inżynierii powierzchni.

W roku 1975 r. roku został członkiem SIMP. W 2018 został członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego SIMP, pełnił również obowiązki Sekretarza OW SIMP.

Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. W latach 2007–2011 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia.

W 2005 r. ukończył studia II stopnia na Politechnice Częstochowskiej na kierunku Metalurgia w specjalności Inżynieria Powierzchni. W 2010 r. w IMP obronił rozprawę doktorską.

Pracę dydaktyczną rozpoczął w 1978 r. od wykładów na kursach zawodowych z zakresu stosowania materiałów wybuchowych w technice cywilnej, a następnie mechanicznych urządzeń zabezpieczających. W 2014 r, został członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu stosowania materiałów wybuchowych w technice cywilnej.

W latach 2016 – 2022 był zatrudniony na Politechnice Warszawskiej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Autor ok. 80 publikacji z zakresu inżynierii powierzchni oraz mechanicznych urządzeń zabezpieczających.

W czasie pracy zawodowej został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz odznaczeniami Stowarzyszeniowymi: Srebrną Honorową Odznaką NOT, Złotą oraz Srebrną Odznaką Honorową SIMP, Złotą Odznaką SPWiR, Odznaką za Zasługi dla IMP.

mj

Ludmiła Pietrzak

Dr inż. Ludmiła Pietrzak – inżynier geodeta, kartograf, fotogrametra, planista, rzeczoznawca majątkowy. Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, ale również przedsiębiorca prowadzący od 1995 r. założoną przez siebie firmę geodezyjną pod nazwą InterTIM.

W 1999 r, prowadząc firmę zajmującą się Systemami Informacji Geograficznej, katastrem nieruchomości, geodezją, kartografią, planowaniem przestrzennym i rzeczoznawstwem majątkowym, obroniła na Politechnice Warszawskiej rozprawę doktorską w dziedzinie geodezja i kartografia.

Jest Prezesem O/Suwałki oraz Wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, gdzie jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Geodetów i Kartografów. Prowadzi liczne szkolenia dla geodetów oraz rzeczoznawców majątkowych, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Z ramienia SGP jest delegatem do Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG.

Jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii  oraz członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Jako rzeczoznawca majątkowy jest Wiceprezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wycena Nieruchomości. Jest członkiem Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej powołanej przez Głównego Geodetę Kraju.

Jest autorką licznych publikacji w czasopismach oraz na konferencjach krajowych i zagranicznych

Za swoją działalność dr inż. Ludmiła Pietrzak została wyróżniona licznymi odznaczeniami, m.in.: Diamentową Odznaką Honorową Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Odznaką Honorową Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Odznaką Honorową Ministra Inwestycji i Rozwoju „Za zasługi dla Geodezji i Kartografii”, Medalem NOT im. Feliksa Kucharzewskiego „za zasługi w dziedzinie piśmiennictwa i czasopiśmiennictwa technicznego”, Złotą Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej.

mj

Jacek Nowicki

Dr inż. Jacek Nowicki jest absolwentem z 1988 r. Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej W 1996 r. na tym wydziale uzyskał doktorat z dziedziny aparatów elektrycznych wysokich napięć broniąc pracy pt. Przepływy sześciofluorku siarki w komorze gaszeniowej wyłącznika wysokiego napięcia w warunkach łuku o małej energii, której promotorem był prof. Zbigniew Ciok. Przez wiele lat Jacek Nowicki był związany zawodowo z polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami przemysłu elektrotechnicznego i budownictwa energetycznego: ZWAR, ABB, Schneider Electric, VA Tech, Elektrobudowa i Erbud International, pracując na rynkach krajowym i eksportowych. W Elektrobudowie w l. 2006-2016 brał czynny udział w pracach nad rozdzielnicą GIS wysokich napięć Optima 145 związanych z budową bazy dostawców do tego projektu. Przez kilka lat pracował w Rijadzie, w Królestwie Arabii Saudyjskiej, zajmując się rozwojem sprzedaży rozdzielnic średnich napięć produkowanych w konińskim zakładzie Elektrobudowy.

W l. 2017–2023 był Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia Elektryków Polskich aktywnie uczestnicząc m.in. w organizacji obchodów jubileuszu 100-lecia SEP uświetnionej obradami III Kongresu Elektryki Polskiej w 2019 r. Obecnie jest ekspertem ds. systemów elektrycznych w Państwowej Agencji Atomistyki. Jest autorem i współautorem wielu publikacji prasowych i książkowych, a w tym monograficznego opracowania Aparaty elektryczne i rozdzielnice wysokich i średnich napięć, wspólnie z prof. Janem Maksymiukiem. Publikuje artykuły z dziedziny szeroko pojętej energetyki, elektroenergetyki i techniki jądrowej w czasopismach: Przegląd elektrotechniczny, Energetyka, Inżynier budownictwa, Śląskie wiadomości elektryczne oraz Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna. Od 2022 r. jest przewodniczącym Komitetu Energetyki Jądrowej SEP. W 2023 r. został przyjęty do Akademii Inżynierskiej w Polsce. Wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową SEP.

Mieszka w Warszawie, a hobbystycznie zajmuje się historią wojskowości i modelarstwem.

bh