Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Złoty Inżynier 2024

Michalina Zając

Mgr inż. Michalina Zając jest absolwentką kierunku Automatyka i Robotyka Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Studia ukończyła z wyróżnieniem we wrześniu 2023 r. , broniąc pracę magisterską z dziedziny robotyki medycznej zatytułowaną „Urządzenie do rehabilitacji szczęki człowieka”.

W lutym 2023 r. za tę pracę zdobyła I miejsce w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną na polskiej uczelni technicznej. Została także laureatką nagrody im. Jerzego Lanzdendoerfera przyznawanej najlepszemu studentowi macierzystego wydziału.

Już podczas studiów zdobywała doświadczenie praktyczne jako stażystka w Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie miała okazję pracować ze skanerami 3D oraz zajmować się obróbką modeli trójwymiarowych, co dało początek jej nowemu hobby związanemu z drukiem 3D. Niektóre z jej wydruków zostały wykorzystane w prototypie urządzenia do rehabilitacji szczęki człowieka czy autorskim projekcie drona. Obecnie pracuje na stanowisku Developer Oprogramowania, gdzie w ramach międzynarodowych projektów wdraża System Realizacji Produkcji (z ang. MES – Manufacturing Execution Systems), co pozwala łączyć jej pasję do programowania z obszarem typowo przemysłowym, z którym miała styczność już na praktykach studenckich.

Poza karierą zawodową realizuje się w dziedzinie sztuki i kultury. Jest pasjonatką literatury o tematyce religijnej, mitologii, maluje, udziela się jako wolontariusz w schronisku dla zwierząt oraz słucha podcastów filozoficznych.

Obecnie Michalina Zając koncentruje się na swojej karierze zawodowej, która umożliwia jej pogłębianie wiedzy z zakresu procesów produkcyjnych oraz integracji systemów, jednak jest otwarta na nowe możliwości związane z jej hobby, jakim jest wdrażanie własnych projektów inżynierskich.

Jmk

Andrzej Kolasa

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa absolwent (1973) Wydz. Inż. Produkcji (obecnie Wydz. Mech. Techn.) PW, dr n. techn. (1981), dr hab. (1992), prof. (2015). Pracownik naukowy i dydaktyczny Wydz. M-T. Tu był: z-cą dyr. ds. nauk. (1988-90), dyr. Inst. Technologii Mat. (1996-2008), kier. Zakł. Inż. Spajania (2002-2008), dziekanem Wydz. (2012-20).

Na prośbę samorządów Ciechanowa i Mławy współtworzył pierwszą publiczną uczelnię w tych miastach – Państwową Wyż. Szk. Zawod. (PWSZ, 2001), przyczynił się do jej rozwoju i rozbudowy. W l. 2002-12 rektor tej uczelni. Wyróżniony honorowymi tytułami Zasłużony Obywatel m. Ciechanowa i Mławy. W obu uczelniach (PW i PWSZ) wykształcił wielu inż. i mgr. inż., wypromował 9 doktorów. Wykładał lub prowadził bad. nauk. na kilku uczelniach w Europie i Japonii (staż nauk. w Bad. Inst. Spawalnictwa Uniw. w Osace – 1985), Chinach i Tanzanii.

Autor ponad 140 publ. (kraj. i zagr.), wielu projektów i ponad 40 wdrożeń przemysłowych. Zainteresowania nauk.: konstrukcje urz. do spawania łukowego, właściwości statyczne i dynamiczne układów źródło-łuk (w różnych metodach), mechanizacja i automatyzacja procesów spawalniczych. Uczestniczył w opracowaniu konstrukcji i wdrożeniu do produkcji pierwszego w kraju prostownika SPD-315, z innowacyjną regulacją tyrystorową.

Był członkiem: Rady Nauk. Inst. Spawalnictwa (2011–19), kilku tow. nauk. i rad programowych czasop. n-t (kraj i zagr.). Ma dyplom Europ. Inż. Spawalnika EWE. Uczestniczy w organizacjach działających na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i kraju – kilka lat był członkiem: Komitetu Sterującego przy Marszałku Woj. Maz., prezydium Sekcji Spawalniczej SIMP i prezesem Zarz. Pol. Izby Spawalniczej. Laureat kilkunastu nagród Rektora PW oraz kilku MNiSW. Prezes. Stow. Absolwentów i Przyjaciół PW. Odznaczony m. in.: br. i zł. Krzyżem Zasługi, medalami KEN, S. Olszewskiego, odznakami honorowymi: sr. NOT, sr. i zł. SIMP, Zasłużony dla Mazowsza oraz im. H. Mierzejewskiego.

bh