Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Złoty inżynier 2024

Krzysztof Waldemar Woliński

Dr inż. Krzysztof W. Woliński, wybitny inżynier, członek honorowy SEP, całe swoje życie zawodowe od ponad półwiecza związał z elektrotechniką i energetyką. W l.1963 – 68 uczęszczał do Technikum Elektrycznego w Siedlcach (technik elektryk w specjalności elektroenergetycznej). Jest absolwentem Wydz. Elektr. PW. W 1974 r. otrzymał dyplom mgra inż. w zakresie elektrotechniki, specjalność: zabezpieczenia elektroenergetyczne. Ukończył studium pedagogiczne Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Łodzi oraz studia podyplomowe na wydziałach elektr. politechnik w Białymstoku i Warszawie. Po studiach doktoranckich i obronie (2002) dysertacji na Wydz. Elektrycznym Pol. Poznańskiej, uzyskał tytuł naukowy dra n. techn. w dziedzinie elektrotechnika, automatyka elektroenergetyczna. Od 1996 r. posiada tytuł zawodowy „Inżyniera europejskiego”.

Autor lub autor wiodący 98 wniosków racjonalizatorskich, które znalazły zastosowanie w energetyce. Od 1985 r. autor lub współautor 103 ekspertyz i opracowań technicznych. Autor wielu referatów na konferencjach naukowo-technicznych oraz kilkudziesięciu artykułów publikowanych w: Energetyka; Przegląd Elektrotechniczny; Wiadomości Elektrotechniczne; Automatyka Elektroenergetyczna; Elektrosystemy; Napędy i Sterowania; Elektroinfo. Od 2004 red. nacz. Wiadomości Elektrotechniczne. Współautor książki Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.

Wieloletni pracownik m.in. Instytutu Energetyki – Zakład Automatyki Zabezpieczeniowej w Warszawie oraz PGE Dystrybucja SA O/Białystok, w tym m.in. jako kierownik Wydz. Automatyki oraz w Departamencie Eksploatacji i Rozwoju (przewodniczący zespołu ds. przyłączenia farm wiatrowych). Członek zwyczajny Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych CIGRE. Od 2012 członek Komitetu Technicznego KT-70 Polskiego Komitetu Normalizacji. Jest członkiem Rady Naukowo-Programowej Przeglądu Technicznego. Od 1974 należy do SEP m.in. członek ZG SEP, wiceprezes SEP i rzecznik prasowy.

Za działalność zawodową i społeczną uhonorowany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi.

mb

Rafał Dańko

Prof. dr hab. inż. Rafał Dańko jestabsolwentem  Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę na macierzystym wydziale, gzie doktoryzował się w 2006 r.

Habilitację uzyskał na podstawie rozprawy pt. „Model wytrzymałości samoutwardzalnych mas formierskich z żywicami syntetycznymi w aspekcie zintegrowanego procesu recyklingu osnowy” uzyskał habilitację (2012). Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2020 r.

W latach 2016–2020 – dziekan Wydziału Odlewnictwa, a w 2020 r. został prorektorem AGH ds. studenckich. Uczestnik licznych konferencji naukowych krajowych i zagranicznych.

Autor ponad 320 publikacji, w tym 7 monografii jako autor lub współautor. Kierownik i wykonawca licznych prac naukowych i badawczych realizowanych dla nauki i przemysłu. Promotor prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Współautor 10 patentów, w tym 2 międzynarodowych. Recenzent w dwóch przewodach doktorskich oraz jednej rozprawy habilitacyjnej, a także recenzent w wielu czasopismach krajowych i zagranicznych obejmujących zagadnienia z zakresu metalurgii i odlewnictwa.

Prof. Dańko jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP – członek FSNT-NOT), członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma China Foundry; sekretarzem Komitetu Metalurgii w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN, a także członkiem wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (PTM), Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN – O/Kraków, Komisji Odlewniczej PAN – O/Katowice, The Minerals, Metals & Materials Society (TMS), American Foundry Society (AFS), North American Die Casting Association (NADCA). W latach 2015–2016 był prezesem Fundacji ODLEWNICTWO.

Ma na swym koncie 6 nagród Rektora AGH za osiągnięcia naukowe oraz 2 nagrody Rektora AGH za osiągnięcia indywidualne. Posiada Złotą Odznakę Honorową Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP) oraz Srebrną Odznakę Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej.

jmk

Michał Cichowicz

Mgr inż. Michał Cichowicz – absolwent trzech kierunków na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Obecnie doktorant w Katedrze Maszyn i Napędów Elektrycznych ZUT oraz student na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Działa w dziedzinie budowy maszyn elektrycznych, konstrukcji biorobotycznych oraz algorytmów sterowania urządzeniami biorobotycznymi. Wpisany do Złotej Księgi Absolwentów oraz Najlepszy Absolwent ZUT w roku akademickim 2021/2022.

Autor 4 zgłoszeń patentowych, 7 artykułów naukowych. Kieruje pracami dwóch projektów w programach MEiN „Perły Nauki” oraz „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Laureat prestiżowych konkursów Niezależnego Zrzeszenia Studentów: Konstrukcji Studenckich „KOKOS” (2022), gdzie wraz z zespołem otrzymał tytuły najlepszych konstruktorów za projekt „Biomechanicznej protezy ludzkiej kończyny dolnej” oraz XIV edycji Studenckiego Nobla w kategorii „3W”.

Niezwykle aktywny społecznie. W czasie studiów działał w 4 kołach naukowych w kraju i na arenie międzynarodowej (IAESTE). Był członkiem International Exchange Erasmus Student Network. Działał w Sejmiku Samorządu Studentów Wydziału Elektrycznego ZUT. Aktywnie działa w IEEE Student Branch Szczecin. Przewodniczący Międzyuczelnianego Koła Naukowego „3W” pod patronatem Banku Gospodarstwa Krajowego. Realizuje się biznesowo: startup „Quiet Dynamics”, który zajął II miejsce w IV edycji programu MedBiz & Green Innovations Challange.

Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w którym był wiceprezesem Akademickiego Koła SEP przy WE ZUT, przewodniczącym Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP (2022–2023). Jest wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji Młodzieży SEP oraz wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu ds. Promocji Osoby i Dzieła Michała Doliwo-Dobrowolskiego. Za osiągnięcia naukowe uzyskał liczne stypendia SEP. Był także laureatem prestiżowego stypendium fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej „65 na 65”.

Od początku studiów jest członkiem Zespołu Muzycznego „3-BURSbAnd” na Wydziale Elektrycznym ZUT.

jmk